Ivan BudalićImotski gradonačelnik Ivan Budalić našao se u postupku utvrđivanja sukoba interesa zbog upravljačke pozicije prokurista u tvrtki LUKOVAC d.o.o.

Ujedinjena oporba dviju nezavisnih lista, Ivice Kukavice i MI za IM, prozivaju gradonačelnika zbog nepoštivanja zakona, netransparentnosti i neodgovrnosti prema javnosti.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 1. i članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (,,Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12, 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI), u predmetu dužnosnika Ivana Budalića, gradonačelnika Grada Imotskog, na 12. sjednici, održanoj 30. svibnja 2018. g., donosi:

ODLUKU

Pokreće se postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Ivana
Budalića, gradonačelnika Grada Imotskog, zbog moguće povrede članka 14. stavka
1. ZSSI-a, koja proizlazi iz istovremenog obnašanja navedene dužnosti i obavljanja
funkcije prokurista trgovačkog društva LUKOVAC d.o.o. te zbog moguće povrede
članka 16. stavka 1. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta prijenosa upravljačkih prava
na temelju udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva LUKOVAC
d.o.o. na povjerenika.

II. Poziva se dužnosnik Ivan Budalić da, u roku od 15 dana od dana primitka ove
odluke, dostavi Povjerenstvu očitovanje na razloge pokretanja ovog postupka te na
ostale navode iz obrazloženja ove odluke.

Obrazloženje

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI—a propisano je da su gradonačelnici i
njihovi zamjenici dužnosnici u smislu istog Zakona. Uvidom u Registar dužnosnika Povjerenstvo je utvrdilo da Ivan Budalić obnaša dužnost gradonačelnika Grada – Imotskog u mandatu 2017.-2021.g. počevši od 6. lipnja 2017 . g. Stoga je Ivan Budalić, povodom obnašanja navedene dužnosti, obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Člankom 39. stavkom ]. ZSSI—a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak
iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika.

Člankom 14. stavkom 1 . ZSSI—a propisano je da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih
tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih
odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.

DOKUMENTI:
IMOVINSKA KARTICA IVAN BUDALIĆ

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here